POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA

O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

W ŻAGANIU

Informacje:


Uwaga!

Szanowni Państwo. Prosimy nie dokonywać wpłat za wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej!

W przypadku wątpliwości prosimy o kontaktKlauzula informacyjna RODO!

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
1. Administratorem danych jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu tel: 68 377 24 30.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu możliwy jest pod adresem email: m.gesigora@powiatzaganski.pl
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w calu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit.,c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
4. Ustawie – z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U.2018.511 t.j. z poz. Zm. oraz Rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności Na podstawie art. 6c ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) Dz.U.2015.1110 t.j. z poz. zm.
5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do załatwienia sprawy w której zostały zebrane i przechowywane będą przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.27.140).
6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z realizowaną sprawą lub po jej realizacji.
7. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania.
8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu realizacji Państwa sprawy, a niepodanie danych, żądanie ograniczenia ich przetwarzania, żądanie ich usunięcia w trakcie realizacji sprawy, będzie skutkowało niemożnością załatwienia Państwa sprawy.

Szanowni Państwo!

Zgodnie z §15 ust.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu informuje, że osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia. W związku z powyższym złożenie wniosku o wydanie orzeczenia przed wskazanym terminem skutkować będzie wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w myśl Art.61a §1 Ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Szprotawska 28
68-100 Żagań
tel. 068 377 24 30
fax. 068 377 24 30


Godziny pracy urzędu: od 7.30 do 15.30

Przyjmowanie interesantów:

Poniedziałek: od 7.30 do 15.30
Wtorek - Piątek: od 9.00 do 14.00
Przerwa codziennie od godz. 11.00 do 11.15Nr rachunku bankowego, na który należy uiszczać opłatę w wysokości 21 zł za kartę parkingową:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Śląska 1

68-100 Żagań

nr konta: 64 1020 5460 0000 5602 0128 0437

Bank PKO BP

z dopiskiem "karta parkingowa"